Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Voetzorg Jeannette Meijer

 1. Algemeen

1.1    Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetzorg Jeannette Meijer; nader te noemen Voetzorg Jeannette                    Meijer;  en de cliënt waarop Voetzorg Jeannette Meijer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door                      partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen

2.1     Voetzorg Jeannette Meijer zal behandelingen en adviezen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren              cq geven.
2.2    De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling en\of huidadvies tijdig                 aan Voetzorg Jeannette Meijer worden doorgegeven.
2.3    Voetzorg Jeannette Meijer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte                        onjuiste en/of onvolledige gegevens.  
2.4    Voetzorg Jeannette Meijer zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de                   behandeling.

 1. Afspraken

3.1    De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Voetzorg Jeannette Meijer                     melden.
3.2    Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Voetzorg Jeannette Meijer het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de           cliënt in rekening brengen.
3.3    Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd arriveert, mag  Voetzorg Jeannette Meijer de verloren tijd inkorten op de behandeling en             toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
3.4    Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd arriveert, mag Voetzorg Jeannette Meijer de afspraak annuleren en het geheel                             afgesproken honorarium van de behandeling aan de cliënt in rekening brengen.
3.5    Voetzorg Jeannette Meijer moet zelf bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, dit aan de             cliënt melden.
3.6    Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 3.2 t/m 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat                     datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 1. Betaling

4.1    Voetzorg Jeannette Meijer vermeldt de prijzen van behandelingen en producten zoveel mogelijk op haar website en ze zijn eveneens         verkrijgbaar in de           praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
4.2    Aanbiedingen in alle uitingen zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4.3    De cliënt dient direct na afloop van de behandeling of bij aankoop van producten de betaling van de behandeling en/of producten contant of d.m.v. pin te               voldoen.
4.4    Als de betaling niet contant of per pin is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het door Voetzorg Jeannette             Meijer aangegeven bankrekeningnummer.
4.5    Na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn is cliënt in verzuim en heeft Voetzorg Jeannette Meijer het recht vanaf de vervaldag de cliënt de                         wettelijke rente ex art: 6:119 BW in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
4.6   Mocht er in der minne in redelijkheid geen betaling op korte termijn te verwachten zijn -zulks naar de keuze en oordeel van Voetzorg Jeannette Meijer- zal              Voetzorg Jeannette Meijer de vordering ter incasso voor kunnen leggen aan een derde. De kosten waarmee Voetzorg Jeannette Meijer dienaangaande                    wordt belast, worden doorbelast aan de cliënt tot het volledige bedrag zonder compensatie. Dit beding is niet voor rechterlijke matiging vatbaar.

 1. Persoonsgegevens en Privacy

5.1    De cliënt voorziet Voetzorg Jeannette Meijer vooraf aan de eerste behandeling alle gegevens, waarvan Voetzorg Jeannette Meijer aangeeft dat deze                         noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling of het           huidadvies.
5.2   Voetzorg Jeannette Meijer neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in haar -elektronische- klantenbestand.
5.3   Voetzorg Jeannette Meijer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de intake en/of                            behandeling.
5.4    Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
5.5    De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voetzorg Jeannette Meijer verplicht is de                                   vertrouwelijke informatie aan derde te verstrekken.
5.6    Voetzorg Jeannette Meijer zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden

 1. Aansprakelijkheid

6.1    Voetzorg Jeannette Meijer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voetzorg Jeannette Meijer is uitgegaan van door de cliënt           verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
6.2    Voetzorg Jeannette Meijer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar             de praktijk.
6.3    Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Voetzorg Jeannette Meijer zelf.

 1. Klachten

7.1    Indien de cliënt een gemotiveerde klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na                    ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Voetzorg Jeannette Meijer.
7.2    Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Voetzorg Jeannette Meijer de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit                 inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
7.3    Indien een klacht over de producten gegrond is zal Voetzorg Jeannette Meijer het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden,               zie artikel 8.
7.4    Indien Voetzorg Jeannette Meijer en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de wetgever.

 1. Garantie

8.1    Voetzorg Jeannette Meijer geeft de cliënt 7 dagen garantie op behandelingen en producten.
8.2   Deze garantie vervalt indien 1 of meerdere leden van art. 8.3 t/m 8.8 van toepassing zijn.
8.3   De cliënt heeft andere producten dan door Voetzorg Jeannette Meijer geadviseerde producten gebruikt;
8.4   De cliënt heeft de adviezen voor thuisverzorging niet opgevolgd;
8.5   De cliënt heeft het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen opgevolgd;
8.6   De cliënt heeft de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt;
8.7   De cliënt is op de hoogte gebracht van een mogelijke huidreactie;
8.8   De cliënt heeft een proefmonster van het gekochte product ontvangen.

 1. Beschadiging en diefstal

9.1    Voetzorg Jeannette Meijer heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
9.2    Voetzorg Jeannette Meijer meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Behoorlijk gedrag

10.1    De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
10.2   Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voetzorg Jeannette Meijer het recht de cliënt zonder opgaaf                 van redenen de toegang tot de praktijk te weigeren.
10.3   Bij Voetzorg Jeannette Meijer wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van huidverzorgingsspecialisten.
10.4   Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 1. Recht

11.1    Op elke overeenkomst tussen Voetzorg Jeannette Meijer en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
11.2   De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Voetzorg Jeannette Meijer en ze zijn ook in de praktijk beschikbaar.
11.3   Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
11.4   Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Voetzorg Jeannette Meijer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacybeleid Voetzorg Jeannette Meijer

Voetzorg Jeannette Meijer is een bedrijf voor het uitvoeren van pedicure diensten in Eenrum en omstreken. Daarbij gebruiken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt. Dit betekend onder anderen dat wij:
– vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;
– het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door ons geleverde diensten;
– alleen met uw toestemming uw gegevens verwerken wanneer uw toestemming vereist is;
– uw gegevens niet doorverkopen aan derden;
– uw gegevens niet doorgeven aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
– u de mogelijkheid geven om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Contactgegevens
Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:
Website: www.voetzorgjm.nl  
Telefoon: 06-57575918  
Email: info@voetzorgjm.nl  

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voetzorg Jeannette Meijer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Beroep
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres
– BSN (in sommige gevallen noodzakelijk voor vergoeding)
– Uw gezondheid. Voorbeelden zijn: diabeet, reuma, hartpatiënt maar ook of u HIV besmet bent.
– Het noteren en opnemen van uw voetklachten (op papier of digitaal) voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van uw voeten. Maar ook voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een huisarts of andere (medische) disciplines.– Het eventueel nemen van foto’s van uw voetproblemen. Zo kunnen we samen zien  of er vooruitgang in een behandeling zit. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andere medische instellingen.

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@voetzorgjm.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Voetzorg Jeannette Meijer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren en te factureren;
– Om afspraken in te kunnen plannen in de agenda.

Geautomatiseerde besluitvorming
Voetzorg Jeannette Meijer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Voetzorg Jeannette Meijer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Voetzorg Jeannette Meijer verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Voetzorg Jeannette Meijer gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voetzorg Jeannette Meijer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via info@voetzorgjm.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Voetzorg Jeannette Meijer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Voetzorg Jeannette Meijer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@voetzorgjm.nl.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.