Algemene Voorwaarden Voetzorg Jeannette Meijer

1.     Algemeen
1.1    Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetzorg Jeannette Meijer; nader te noemen
        Voetzorg Jeannette Meijer; en de cliŽnt waarop Voetzorg Jeannette Meijer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
        voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.      Inspanningen
2.1     Voetzorg Jeannette Meijer zal behandelingen en adviezen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
        vakmanschap uitvoeren cq geven.
2.2    De cliŽnt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling en\of
        huidadvies tijdig aan Voetzorg Jeannette Meijer worden doorgegeven.
2.3    Voetzorg Jeannette Meijer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliŽnt is uitgegaan van door de
        cliŽnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.   
2.4    Voetzorg Jeannette Meijer zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliŽnt informeren over financiŽle consequenties van de wijziging of
         aanvulling van de behandeling.

3.      Afspraken
3.1    De cliŽnt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan
        Voetzorg Jeannette Meijer melden.
3.2    Indien de cliŽnt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Voetzorg Jeannette Meijer het gehele honorarium voor de
        afgesproken behandeling aan de cliŽnt in rekening brengen.
3.3    Indien de cliŽnt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd arriveert, mag  Voetzorg Jeannette Meijer de verloren tijd inkorten
        op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
3.4    Indien de cliŽnt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd arriveert, mag Voetzorg Jeannette Meijer de afspraak annuleren en
        het geheel afgesproken honorarium van de behandeling aan de cliŽnt in rekening brengen.
3.5    Voetzorg Jeannette Meijer moet zelf bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan
        de afspraak, dit aan de cliŽnt melden.
3.6    Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 3.2 t/m 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht
        omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 
4.      Betaling
4.1    Voetzorg Jeannette Meijer vermeldt de prijzen van behandelingen en producten zoveel mogelijk op haar website en ze zijn eveneens
        verkrijgbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
4.2    Aanbiedingen in alle uitingen zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4.3    De cliŽnt dient direct na afloop van de behandeling of bij aankoop van producten de betaling van de behandeling en/of producten contant of
        d.m.v. pin te voldoen.
4.4    Als de betaling niet contant of per pin is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het door
        Voetzorg Jeannette Meijer aangegeven bankrekeningnummer.
4.5    Na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn is cliŽnt in verzuim en heeft Voetzorg Jeannette Meijer het recht vanaf de
        vervaldag de cliŽnt de wettelijke rente ex art: 6:119 BW in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
4.6   Mocht er in der minne in redelijkheid geen betaling op korte termijn te verwachten zijn -zulks naar de keuze en oordeel van
        Voetzorg Jeannette Meijer- zal Voetzorg Jeannette Meijer de vordering ter incasso voor kunnen leggen aan een derde.
        De kosten waarmee Voetzorg Jeannette Meijer dienaangaande wordt belast, worden doorbelast aan de cliŽnt tot het volledige bedrag
        zonder compensatie. Dit beding is niet voor rechterlijke matiging vatbaar.

5.      Persoonsgegevens en Privacy
5.1    De cliŽnt voorziet Voetzorg Jeannette Meijer vooraf aan de eerste behandeling alle gegevens, waarvan Voetzorg Jeannette Meijer
        aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliŽnt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
        zorgvuldig uitvoeren van de behandeling of het huidadvies.
5.2   Voetzorg Jeannette Meijer neemt de persoonlijke gegevens van de cliŽnt op in haar -elektronische- klantenbestand.
5.3    Voetzorg Jeannette Meijer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliŽnt heeft meegedeeld tijdens
        de intake en/of behandeling.
5.4    Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliŽnt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
5.5    De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voetzorg Jeannette Meijer
        verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te verstrekken.
5.6    Voetzorg Jeannette Meijer zal gegevens van de cliŽnt niet verkopen of verhuren aan derden

6.      Aansprakelijkheid
6.1    Voetzorg Jeannette Meijer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voetzorg Jeannette Meijer
        is uitgegaan van door de cliŽnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,
        werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
6.2    Voetzorg Jeannette Meijer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliŽnt
        heeft meegenomen naar de praktijk.
6.3    Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Voetzorg Jeannette Meijer zelf.
 
7.         Klachten
7.1    Indien de cliŽnt een gemotiveerde klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee
        weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Voetzorg Jeannette Meijer.
7.2    Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Voetzorg Jeannette Meijer de behandeling opnieuw verrichten zoals
        overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliŽnt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliŽnt dit schriftelijk kenbaar maakt.
7.3    Indien een klacht over de producten gegrond is zal Voetzorg Jeannette Meijer het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of
        helemaal vergoeden, zie artikel 8.
7.4    Indien Voetzorg Jeannette Meijer en de cliŽnt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliŽnt het geschil voorleggen aan de
        wetgever.
  
8.     Garantie
8.1    Voetzorg Jeannette Meijer geeft de cliŽnt 7 dagen garantie op behandelingen en producten.
8.2   Deze garantie vervalt indien 1 of meerdere leden van art. 8.3 t/m 8.8 van toepassing zijn.
8.3   De cliŽnt heeft andere producten dan door Voetzorg Jeannette Meijer geadviseerde producten gebruikt;
8.4   De cliŽnt heeft de adviezen voor thuisverzorging niet opgevolgd;
8.5   De cliŽnt heeft het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen opgevolgd;
8.6   De cliŽnt heeft de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt;
8.7   De cliŽnt is op de hoogte gebracht van een mogelijke huidreactie;
8.8   De cliŽnt heeft een proefmonster van het gekochte product ontvangen.
 
9.     Beschadiging en diefstal
9.1    Voetzorg Jeannette Meijer heeft het recht om van de cliŽnt een schadevergoeding te eisen indien de cliŽnt meubilair, apparatuur
        of producten beschadigt.
9.2    Voetzorg Jeannette Meijer meldt diefstal altijd bij de politie.
 
10.     Behoorlijk gedrag
10.1    De cliŽnt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
10.2   Indien de cliŽnt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voetzorg Jeannette Meijer het recht
         de cliŽnt zonder opgaaf van redenen de toegang tot de praktijk te weigeren.
10.3   Bij Voetzorg Jeannette Meijer wordt gewerkt volgens de hygiŽne regels van de HAM code van huidverzorgingsspecialisten.
10.4   Er wordt van de cliŽnt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiŽne regels.
 
11.     Recht
11.1    Op elke overeenkomst tussen Voetzorg Jeannette Meijer en de cliŽnt is het Nederlandse recht van toepassing.
11.2   De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Voetzorg Jeannette Meijer en ze zijn ook in de praktijk beschikbaar.
11.3   Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
11.4   Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.Pedicure
Contact
Home
Algemene voorwaarden
Voetzorg Jeannette Meijer